Kalendar lova

Trajanje lovne sezone na lovostajem zaštićene vrste divljači u lovištu Posavina

Oduvek je važilo pravilo, da su lovci uspešni samo ako imaju bogato lovište. Suprotno, prazno lovište je sramota za sve lovce. Kada je lovište bogato s divljači, onda su realne prognoze da će i odstrela biti više, što dovodi do zaključka da domaćinski odnos prema divljači, donosi i najbolje rezultate gazdovanja lovištem.

   Poslednjih decenija, sami lovci ne odlučuju direktno koliko će se divljači odstreliti u toku lovne godine. O odstrelnim kvotama, odlučuje se planski, kroz Godišnje planove gazdovanja lovištem „Posavina“, koje utvrđuje Stručna služba uz poštovanje lovačke  struke i nauke, uvažavajući interese i principe zaštite prirode i divljači.

   Plan odstrela definisan Godišnjim planom gazdovanja lovištem „Posavina“, realizuje se u skladu sa odredbama Pravilnika o proglašenju lovostajem zaštićenih vrsta divljači,(Sl. gl. RS. broj 9/2012.godine)

Plan odstrela gajenih vrsta divljači i ostalih vrsta divljači evidentiranih u Lovnoj osnovi, prilagođen je Trajanju lovne sezone na lovostajem zaštićene vrste divljači (prilog prethodno navedenog Pravilnika).

    Pored precizno utvrđenih lovnih dana za odstrel pojedinih gajenih vrsta divljači u Godišnjem planu gazdovanja lovištem „Posavina“, Upravni odbor na predlog Stručne službe, posebnom odlukom može da utvrdi lovne dane za ostale lovostajem zaštićene vrste divljači u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima.

Srna i srndać:

 • – mužjak – srndać – od 15.04. do 30.9.
  – ženka – srna i mladunče lane – od 01.09. do 31.01.

Divlji zec:

 • – od 15.10. do 31.12.

Divlja guska:

 • – od 01.10. do 28.02.

Divlja patka:

 • – od 01.09. do 28.02.

Poljska jarebica:

 • – od 15.10. do 30.11.

Prepelica:

 • – od 01.08. do 30.09.

Fazan:

 • – od 01.10 do 31.01.

Šumska šljuka:

 • – od 01.10. do 31.01.

Divlji golub grivnaš:

 • – od 01.08. do 28.02.

Gugutka:

 • – od 01.08. do 28.02.

Grlica:

 • – od 01.08. do 30.09.